v
yjádření k výstavbě OD Kaufland
Zaslané 21.3.2008
 

K tématu výstavby OD Kaufland jsme se sešli v užším kruhu v úterý 18.3.2008. Po krátkém sezení jsme si vyjasnili několik bodů, které jsme napsali do vyjádření na Odbor životního prostředí ve Zlíně. Za výraznou pomoc musíme poděkovat panu Švecovi, který se ujal části odborného vyjádření. Text dopisu, který jsme odeslali 21.3.2008, přinášíme níže a zde v pdf.

Studie výstavby OD Kaufland  (27 MB)

Na základě informací, které jsme získali i v průběhu zjišťovacího řízení „Obchodní dům, ulice Meziříčská 1656, Rožnov p.R., zasíláme naše vyjádření k tomuto záměru:

1) Pro obyvatele domu Meziříčská ulice č.p. 1656 nejsou akceptovatelné závěry hlukové studie předmětného záměru, ve které nebyly zcela objektivně použity predikce stavů dopravy v období výstavby  a během provozu objektu obchodu, jako vstupní parametry pro výpočet ekvivalentních hladin dopravního hluku. Oprávněně předpokládáme, že významné liniové složky hluku, reprezentované hlukem generovaným dopravou osobní a nákladní po jižní větvi komunikace I/35 během výstavby a hlavně provozu objektu tj.
-           
osobní doprava spojená se zásobováním objektu bude dle zkušeností z jiných provozoven vyšší než uvedená v EIA   
-           
pohyb vozidel dopravujících zákazníky provozovny do a z objektu  bude mít nevýhodnější  distribuci pro dům č.p. 1656 a bude na komunikace přiléhající k uvedenému domu intenzivnější než je uvedeno v oznámení EIA,byly podhodnoceny a výsledkem toho pak bude vyšší ekvivalentní hladina dopravního hluku, potencionálně vedoucí v exponovaných časových obdobích k překročení hygienických limitů (60/50dB). Navíc jako podklad k predikci hlukových emisí během provozu byly použity předpokládané stavy dopravního zatížení komunikací z údajů celostátního sčítání dopravy v roce 2005, které pokládáme za nedostatečné a neaktuální. Za poslední dva roky se provoz na této komunikaci výrazně zvýšil a situace s průjezdností se výrazně zhoršila.

 2) Dále jsou nepřijatelné taktéž závěry oznámení EIA, zahrnující údaje o výstupech – vliv na složky ŽP - ovzduší. Z důvodu podhodnocení vlivu již uvedených liniových zdrojů (doprava během výstavby a provozu objektu s jinou distribucí a intenzitou dopravy v bezprostřední blízkosti domu č.p. 1656) a tím vložením neodpovídajících vstupních parametrů do rozptylového modelu očekáváme:
-           
vyšší množstevní toky emisí škodlivin NOx, TZL a BEN v porovnání s údaji, uvedenými v oznámení EIA
-           
delší doby překročení mezních zvolených hodnot maximálních krátkodobých koncentrací pro výše uvedené škodliviny v porovnání s údaji, uvedenými v oznámení EIA
-           
výrazné navýšení imisních koncentrací NOx, PM 10 a BEN v porovnání s údaji, uvedenými v oznámení EIA

Obyvatelé domu Meziříčská č.p. 1656 se obávají, že navýšení imisní zátěže a emisních toků škodlivin budou z uvedených důvodů tak významné, že může být vážně a dlouhodobě poškozeno zdraví obyvatel domu.

3/ Mimo připomínky ke studii z ohledu posuzování vlivů na životní prostředí, bychom rádi připomněli i další problémy, které výstavbou OD vzniknou. Z plánu celkové situace stavby není zřejmá komunikace pro pěší ke všem objektům v zájmové oblasti na jižní straně obchodního domu na ulici Meziříčská. Tímto není zajištěna bezpečnost osob pohybujících se po velmi frekventované komunikaci, kterou se ulice Meziříčská stane po výstavbě OD. V plánu je komunikace pro pěší zřejmá pouze ze strany hlavní silnice I/35. Nedokážeme si představit, jakým bezpečným způsobem jsme schopni se dostat ke svým nemovitostem a jakým způsobem bude vyřešena průchodnost po této ulici.

 4/ Dalším problémem, který nám vznikne s výstavbou OD je parkování vozidel a to z důvodu zrušení současných míst určených k parkování podél ulice Meziříčská. Nyní těchto parkovacích míst využívá přibližně 20 – 25 vozidel (fotografie situace přiložena). Jedním z možných řešení by bylo umožnit parkování vozidel přilehlých domů na parkovišti OD bez omezení doby stání.

 5/  Můžeme se také pozastavit nad možnosti příjezdu k OD z hlavní komunikace I/35, čímž by se ulevilo provozu na ulici Meziříčská vedoucí kolem našeho domu a snížila se rizika spojená s bezpečností chodců. Ke snížení hlučnosti by zajisté prospěla hustší výsadba na jižní straně OD. 

Plánovanou výstavbou obchodního domu se zabýváme delší dobu. Již v roce 2006 jsme napsali stanovisko občanů domu 1656 adresované na MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm (viz. přiložená kopie dopisu). Toto stanovisko jsme předložili loni také novému vedení Města Rožnov před jednáním zastupitelstva v říjnu 2007.

Dne  10.12.2007 byla předložena Městu Rožnov petice občanů Rožnova p.R. „ Nesouhlas s výstavbou obchodního domu Kaufland“. Tuto petici včetně odpovědi starosty na tuto petici přikládáme.

 Závěrem věříme, že se těmito připomínkami budete zabývat a na naše podněty bude přihlíženo při dalším jednání o výstavbě obchodního domu.

Přílohy :

-                        petice „ Nesouhlas s výstavbou obchodního domu Kaufland“

-                        Odpověď MěÚ na petici

-                        dopis z 4.4.2006 adresovaný MěÚ v Rožnově p.R.


V Rožnově p.R., dne 20.3.2007